Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with "Umega Group" cookie policy. Learn more

ENGLISH

Implementation of renewable energy resources in the company

As of September 2018, the company is implementing a project for the implementation of the renewable energy resources. The goal of the project is to reduce the intensity of consumption of electricity, obtained from centralized power networks, in the operation of the company. We are a large company that consumes a lot of energy in its manufacturing processes. The main type of the energy used is electricity. We plan to further expand our activity and increase production volume. This includes significant investment into the new technological equipment. Therefore, the demand for electricity in the future will only increase. We are looking for more efficient ways to supply electricity without harming the environment. The energy audit that was conducted showed that after the implementation of the RES facility, they could partly replace the electricity received from electricity grids. Cheaper solar energy will allow to reduce the production costs and increase the efficiency and competitiveness of the operation. The project will benefit the entire country as it will contribute to the growth of the share of renewable energy in the overall balance of energy consumption. The project will also contribute to the conservation of nature and natural resources, as well as to the reducing of air pollution. The project will be implemented in accordance to the implementation instrument “Renewable energy resource for industry LT+” of the 4th priority “Promotion of the energy efficiency and the production and use of the energy from renewable resources” of the European Union funds’ investment action program of 2014-2020.

The project is funded by the European Regional Development Fund.

LITHUANIAN

Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas bendrovėje

Bendrovė nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio įgyvendina atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektą. Projekto tikslas – sumažinti elektros energijos, gaunamos iš centralizuotų elektros tinklų, vartojimo intensyvumą įmonės veikloje. Mes esame didelė įmonė, kuri savo gamybiniuose procesuose sunaudoja daug energijos. Pagrindinė naudojama energijos rūšis yra elektros energija. Planuojame toliau plėsti savo veiklą ir didinti gamybos apimtis. Tam numatytos didelės investicijos į naują technologinę įrangą. Todėl elektros energijos poreikis ateityje tik didės. Ieškome būdų, kaip efektyviau apsirūpinti elektros energija ir padaryti tai nekenkiant aplinkai. Atliktas energetinis auditas parodė, kad įdiegus AEI pajėgumus, jais iš dalies būtų galima pakeisti iš elektros tinklų gaunamą elektros energiją. Pigesnė saulės energija leis sumažinti gamybos sąnaudas bei padidinti veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. Projektas bus naudingas visai šaliai, nes prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių dalies bendrame energijos vartojimo balanse augimo. Projektas taip pat prisidės prie gamtos saugojimo, gamtos išteklių taupymo ir oro užterštumo mažinimo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).